Avvecklingsplan

Bakgrund

Styrelsen i Logistea AB (publ) (”Logistea” eller ”Bolaget”) beslutade under hösten 2019 att undersöka förutsättningarna för en försäljning av Logisteas fastighet, Landskrona Örja 1:20. Försäljningsarbetet, som organiserades som en bred process, pausades under våren 2020 med anledning av den osäkerhet som uppstod med anledning av Covid-19, för att därefter återupptas efter sommaren.

I september 2020 tecknades ett Letter of Intent med fastighetsfonder rådgivna av Blackstone som köpare, där försäljningen fick formen av en avyttring av Logisteas fastighetsägande dotterbolag, Logistea PropCo AB. Därefter ingicks ett villkorat avtal om försäljningen den 20 oktober 2020.

Försäljningen godkändes av extra bolagsstämma i Logistea den 23 oktober 2020, varefter försäljningen slutfördes den 30 november 2020.

Händelser efter den 30 november

För att påskynda avvecklingen av Logistea har en extra bolagsstämma avhållits den 4 december 2020, som ändrat Logisteas räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår, innebärande att innevarande räkenskapsår förkortas och löper ut per den 31 december 2020. Styrelsens avsikt med ändringen av Bolagets räkenskapsår är att snabbare kunna upprätta en årsredovisning och att Logistea därmed kan avhålla en årsstämma i början av 2021.

På årsstämman kommer även frågan om en utskiftning av Logistea tillgångar och avveckling av Bolaget genom frivillig likvidation att behandlas.

Efter att försäljningen av fastigheten blivit genomförd bedriver Logistea inte längre någon affärsverksamhet enligt noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Styrelsen i Logistea avser därför även föreslå årsstämman att Logisteas aktie ska avnoteras från First North.

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 i Logistea kommer avhållas den 10 mars 2021.

På årsstämman ska, utöver de sedvanliga beslut som alltid fattas vid en årsstämma, bland annat följande beslutsförslag behandlas:

  • Minskning av Bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna genom inlösen av aktier (s.k. automatiskt inlösenförfarande);
  • Avnotering av Bolagets aktier från First North; samt
  • Frivillig likvidation av Bolaget att gälla efter genomförandet av inlösenförfarandet och avnoteringen av Logistea-aktien från First North.

Preliminär tidplan

Baserat på ovanstående kan följande preliminära tid- och arbetsplan presenteras:

  • Logistea färdigställer årsredovisningen avseende räkenskapsperioden från den 1 juli 2020 till den 31 december 2020.
  • Logistea offentliggör bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 1 juli 2020 - 31 december 2020, den 5 februari 2021.
  • Logistea offentliggör årsredovisningen den 16 februari 2021.
  • Logistea avhåller årsstämma den 10 mars 2021.
  • Förutsatt beslut på årsstämman kommer huvuddelen, över 95 %, av nettoförsäljningslikviden att kunna skiftas ut till aktieägarna genom inlösen av aktier inom ramen för det s.k. automatiska inlösenförfarandet. Detta beräknas kunna ske under mars/april 2021.
  • Sista handelsdagen på First North bedöms bli i mars/april 2021, i direkt anslutning till att inlösenförfarandet av aktier genomförts.
  • Resterande del av likviden kommer att skiftas ut till aktieägarna genom den frivilliga likvidationen, som beräknas vara klar under andra halvan av år 2021.

Logistea kommer inför årsstämman år 2021 att återkomma med detaljerad information om det s.k. automatiska inlösenförfarandet samt om information om sista handelsdagen för Logistea-aktien när First North meddelat detta datum.

Prognosticerat lösenbelopp

Baserat på nuvarande antal aktier i Logistea och på idag känd kunskap bedömer styrelsen att lösenbeloppet per Logistea-aktie kommer att uppgå till ca 131,00 kr per aktie. Därtill kommer att Logistea kommer att lämna aktieutdelning om 1,88 kr per aktie den 15 januari 2021 i enlighet med årsstämmans beslut.

Av lösenbeloppet kommer absoluta huvuddelen att utbetalas via inlösenförfarandet och en mindre andel efter avslutad likvidation.