Avvecklingsplan

Bakgrund

Styrelsen i Logistea AB (publ) (”Logistea” eller ”Bolaget”) beslutade under hösten 2019 att undersöka förutsättningarna för en försäljning av Logisteas fastighet, Landskrona Örja 1:20. Försäljningsarbetet, som organiserades som en bred process, pausades under våren 2020 med anledning av den osäkerhet som uppstod med anledning av Covid-19, för att därefter återupptas efter sommaren.

I september 2020 tecknades ett Letter of Intent med fastighetsfonder rådgivna av Blackstone som köpare, där försäljningen fick formen av en avyttring av Logisteas fastighetsägande dotterbolag, Logistea PropCo AB. Därefter ingicks ett villkorat avtal om försäljningen den 20 oktober 2020.

Försäljningen godkändes av extra bolagsstämma i Logistea den 23 oktober 2020, varefter försäljningen slutfördes den 30 november 2020.

Händelser efter den 30 november 2020

För att påskynda avvecklingen av Logistea har en extra bolagsstämma avhållits den 4 december 2020, som ändrat Logisteas räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår, innebärande att innevarande räkenskapsår förkortas och löper ut per den 31 december 2020. Styrelsens avsikt med ändringen av Bolagets räkenskapsår är att snabbare kunna upprätta en årsredovisning och att Logistea därmed kan avhålla en årsstämma i början av 2021.

På årsstämman kommer även frågan om en utskiftning av Logistea tillgångar och avveckling av Bolaget genom frivillig likvidation att behandlas.

Efter att försäljningen av fastigheten blivit genomförd bedriver Logistea inte längre någon affärsverksamhet enligt noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Styrelsen i Logistea avser därför även föreslå årsstämman att Logisteas aktie ska avnoteras från First North.

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 i Logistea kommer avhållas den 10 mars 2021.

På årsstämman ska, utöver de sedvanliga beslut som alltid fattas vid en årsstämma, bland annat följande beslutsförslag behandlas:

  • Minskning av Bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna genom inlösen av aktier (s.k. automatiskt inlösenförfarande);
  • Avnotering av Bolagets aktier från First North; samt
  • Frivillig likvidation av Bolaget att gälla efter genomförandet av inlösenförfarandet och avnoteringen av Logistea-aktien från First North.

Kallelse till årsstämman finns tillgänglig på Logisteas hemsidan under rubriken ”Investor relations” där även styrelsens förslag till beslut presenteras.

Tidplan och ytterligare information

 Kallelsen till Logisteas årsstämma den 10 mars har, för ökad tydlighet, kompletterats med en information om vilka beslut som behöver fattas och i vilken ordningen dessa beslut skall fattas. I samma handling återfinns även en detaljerad tidplan för genomförandet av de förslagna stämmobesluten samt svar på vanligen förekommande frågor. Även denna återfinns under rubriken Investor Relations på Logisteas hemsidan.