Hyresgästen

DSV Road AB är ett svenskt dotterbolag till det danska företaget DSV Road Holding A/S inom DSV A/S koncernen. DVS Road Holding A/S är moderbolag för divisionen Road genom vilken DSV bedriver landbaserade transporttjänster.

DSV A/S är ett av världens största logistikföretag med över 40 000 anställda i mer än 80 länder. DSV A/S redovisar för räkenskapsåret 2018 rörelseintäkter på 79,1 miljarder danska kronor, en balans- omslutning om 38,8 miljarder och ett eget kapital om 14,6 miljarder. Såväl divisionen Road som DSV koncernen i sin helhet utvecklas positivt med stigande omsättning och förbättrad lönsamt.

För 2018 redovisar DSV en vinst efter skatt om 4,0 miljarder motsvarande en avkastning på eget kapital om 27 %. Aktien i DSV A/S är noterad på Nasdaq Copenhagen och är inkluderat i OMXC20 indexet. DSV:s börsvärde uppgår till ca 98 miljarder DKK.

För mer information om DSV A/S se www.dsv.com

Hyresavtalet

Hyresgästen, DSV Road AB, ägs av DSV Road Holding A/S.

Hyrestiden är 15 år, innebärande att hyresavtalet löper ut under 2032 med en uppsägningstid om 24 månader. Hyresgästen har vid två tillfällen en option att förlänga hyresavtalet på fem år på oförändrade villkor. Om Hyresgästen väljer att utnyttja båda optionerna kommer Hyresgästen att förhyra lokalerna i Fastigheten på oförändrade villkor under totalt 25 år (15+5+5). Om hyresavtalet varken sägs upp eller aktivt förlängs av Hyresgästen, förlängs avtalet automatiskt med 36 månader med en uppsägningstid om 24 månader.

Hyresavtalet är ett triple net-avtal, vilket innebär att Hyresgästen är ansvarig för alla löpande drift- och underhållskostnader. Kostnaden för fastighetsförsäkring och fastighetsskatt vidarefaktureras till Hyresgästen.

Bolaget och Hyresgästen kommer årligen att genomföra en besiktning av Fastigheten för att säkerställa att Hyresgästen följer Fastighetens underhållsplan. Utöver den årliga besiktningen kommer en oberoende besiktningsman att var tredje år genomföra en motsvarande besiktning av Fastigheten. Detta i syfte att säkerställa fastighetens tekniska skick.

Hyresavtal  
Organisationsnummer 556045-6674
Antal hyresavtal 1
Uthyrbar yta, kvm 42 020
Andel av uthyrbar yta 100 %
Bashyra 2017, kronor 40 130 000
Andel av Hyresintäkter 100 %
Hyresavtalet börjar (vid tillträde) 2017-04
Hyresavtalet slutar 2032-04
Hyresavtalets förlängningstid 36 månader
Hyresgästens uppsägningstid 24 månader
Index 85 % indexeras, max 2 %/år
Hemsida www.se.dsv.com