Aktien

Logistea är noterat på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag var den 8 maj 2017.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 3 000 000 kronor fördelat på 3 000 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Utdelningspolicy

Utdelning till investerare kommer att beslutas på bolagsstämman. Utdelningarna är beroende av bolagets likviditet och kan komma att bli föremål för bankens förtida godkännande om bankens kovenanter bryts.

Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 juni 2018.

Aktieägare  Antal
aktier
Andel av kapital
och röster 
Catella Bank S.A 418 807 14,0%
Dabana Invest AB 200 000 6,7%
Danica Pension 164 958 5,5%
Ålands Ömsesidiga Förs.bolag 145 000 4,8%
Bennmarker John Olov 70 000 2,3%
Swedbank AS (Estonia) 61 000 2,0%
EOJ 1933 AB 60 000 2,0%
Diskretionär Fond 3 60 000 2,0%
Olle Johansson 50 000 1,7%
Hans Enocson 50 000 1,7%
HSB Nordvästra Skåne 50 000 1,7%
Anders P Carlsson 50 000 1,7%
Diskretionär Fond 2 50 000 1,7%
Summa 13 största aktieägarna 1 429 765 47,7%
Övriga aktieägare 1 570 235 52,3%
Totalt  3 000 000 100,0% 

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North. FNCA är utsedd till Certified Adviser.

Handelsinformation

Kortnamn: LOG
ISIN-kod: SE0009696792

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm

Likviditetsgarant

Erik Penser Bank