Nyheter

Bolagsstämman godkänner Logisteas fastighetsförsäljning

Vid dagens bolagsstämma i Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget") godkändes, i enlighet med styrelsens förslag, att Logistea indirekt säljer fastigheten Landskrona Örja 1:20 genom en avyttring av samtliga aktier i det fastighetsägande dotterbolaget Logistea PropCo AB.

Bolagsstämman beslutade även att ändra bolagsordningen avseende verksamhetsföremålet i enlighet med styrelsens förslag.

Försäljningen av Logistea PropCo AB planeras kunna vara slutförd under innevarande år.

Förutsatt att transaktionen slutförs kommer styrelsen att verka för att Bolagets tillgångar kan skiftas ut till aktieägarna och att Logistea avvecklas på för Bolaget och aktieägarna mest fördelaktigt sätt. Styrelsen kommer så snart som möjligt att återkomma med mer information om formerna och tidplanen för sådan utskiftning till aktieägarna och avveckling av Bolaget.

Frågan om utskiftning och avveckling kommer att underställas aktieägarnas beslut vid ytterligare bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: johan@logistea.se
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se,som Certified Adviser.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.