Förändringsplan

Bakgrund

Styrelsen i Logistea AB (publ) beslutade under hösten 2019 att undersöka förutsättningarna för en försäljning av Logisteas fastighet, Landskrona Örja 1:20. I september 2020 tecknades ett Letter of Intent med fastighetsfonder rådgivna av Blackstone som köpare varefter ett villkorat avtal om försäljningen ingicks den 20 oktober 2020.

Försäljningen godkändes av extra bolagsstämma i Logistea den 23 oktober 2020, varefter försäljningen slutfördes den 30 november 2020.

Inlösen av aktier

Den 10 mars 2021 avhölls Logisteas årsstämma där beslut fattades, utöver de sedvanliga beslut som alltid fattas vid en årsstämma, om en minskning av Bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier (ett s.k. automatiskt inlösenförfarande). Inlösenförfarandet innebar att Logisteas aktieägare erhöll en utbetalning motsvarande 130,68 kronor per aktie. Utbetalningen skedde den 16 april 2021 till respektive aktieägares avkastningskonto som är knutet till det VP-konto där aktierna varit registrerade.

Efter genomfört inlösenförfarandet återställdes aktieantalet i Logistea till 3 000 000 aktier av ett och samma aktieslag.

Se pressmeddelande under rubriken ”Investor Relations” för en redovisning av övriga beslut fattade på Logisteas årsstämma.

 

Förvärv av Athanase Tech AB

Logisteas styrelse har identifierat en ny framtida affärsverksamhet att förvärva på för Logistea gynnsamma villkor, Athanase Tech AB, som avser byta namn till Athananse Innovation.

För ytterligare information om Athanase Innovation hänvisas till https://athanaseinnovation.com/ samt till Logisteas pressmeddelande daterat den 5 mars 2021.

Atahanse Innovation förvärvas för en köpeskilling om 2 312 miljoner kronor baserat på en oberoende värdering. 

Förvärvet är villkorat av att (i) säljarna beviljas dispens från budplikt i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar, (ii) att bolagsstämma i Logistea beslutar om riktad nyemission till säljarna samt (iii) att Nasdaq First North Growth Market godkänner Logistea för fortsatt notering på First North.

Om transaktionen inte genomförs på grund av att villkoren enligt punkt (i) och (iii) ovan inte uppfyllts ska säljarna ersätta Logistea för alla verifierade kostnader hänförliga till transaktionen.

Aktiemarknadsnämnden har, i sitt uttalande AMN 2021:23, bifallit ansökan om budpliktsdispens. För det fullständiga uttalandet, se www.aktiemarknadsnamnden.se.

Förutsatt att övriga ovanstående villkor uppfylls beräknas Logisteas förvärv av Atahanse Innovation kunna fullföljas genom beslut på en extra bolagsstämma under andra halvåret 2021. Som köpeskilling erläggs 385 333 331 nyemitterade aktier i Logistea, till en teckningskurs motsvarande sex (6) kronor per nyemitterad aktie i Bolaget.

Efter genomfört förvärv kommer säljarnas ägarandel i Logistea uppgå till 99,2 procent.