Aktien

Logistea är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag var den 8 maj 2017.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 3 000 000 kronor fördelat på 3 000 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Utdelningspolicy

Utdelning till investerare kommer att beslutas på bolagsstämman. Utdelningarna är beroende av bolagets likviditet och kan komma att bli föremål för bankens förtida godkännande om bankens kovenanter bryts.

Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 juni 2021. 

Aktieägare  Antal
aktier
Andel av kapital
och röster 
Avanza Pension 300 261 10
Dabana Invest AB 201 038 6,7
Futur Pension 180 818 6
Nordnet 198 065 6,6
Pierre Fors 75 305 2,5
Bennmarker John Olov 70 000 2,3
Göran Källebo 58 100 1,9
EOJ 1933 AB 55 000 1,8
Olle Johansson 50 000 1,7
HSB Nordvästra Skåne 50 000 1,7
Summa 10 största aktieägarna 1 238 587 41,3
Övriga aktieägare 1 761 413 58,7
Totalt  3 000 000 100,0% 

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. FNCA är utsedd till Certified Adviser.

Handelsinformation

Kortnamn: LOG
ISIN-kod: SE0009696792

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Telefon 46 8 50301550
ca@mangold.se

Likviditetsgarant

Erik Penser Bank